ทำเนียบบุคลากร

พระเทพปัญญาสุธี

รองอธิการบดี

พระครูโสภณรัตนบัณฑิต,ผศ.ดร.

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.ไพรัตน์ ฉิมหาด

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

นายณรงค์ ศรีวารินทร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

พระครูอรุณสุตาลังการ,รศ.ดร.

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล,ผศ.ดร.

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช

นางสาวชุติกาญจน์ แก้วทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
โทร. ๐๗๕ – ๓๔๒๘๙๘ โทรสาร ๐๗๕ – ๓๔๕๘๖๒

© 2020 mcunst.com All rights reserved