ยุทธศาสตร์กับการปรับเปลี่ยนทางสังคมเชิงพุทธ


        ยุทธศาสตร์กับการปรับเปลี่ยนทางสังคมเชิงพุทธ