ปฐมโพธิกาล


        อันตรกัปป์กับการก่อเกิดปฐมโพธิกาล พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มที่ 42 หน้า 178 - 180

        หลักธรรมพระพุทธศาสนา โบราณกาลใช้วิธีท่องจำ(มุขปาฐะ)แและอักขระภาพ โดยแบ่งคณะสงฆ์เป็นกลุ่มๆรับผิดชอบท่องจำรักษาความถูกต้องจวบจนถือกำเนิดอักษรในระยะต่อๆมาจึงนำใช้แทนการท่องจำและแทนอักขระภาพ เรียกว่า "พระไตรปิฎก" 3 หมวดหลัก ได้แก่ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก

        พุทธภูมิปฐมโพธิกาลเกิดขึ้นหลังจาก“พระพุทธโคดม” หรือ พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันบรรลุสัมโพธิญาณโคนต้นพระศรีมหาโพธิ์