ศรัทธา คุณธรรม จริยธรรม


        ความเชื่อ ศรัทธา จริยธรรม และคุณธรรม ความเชื่อเป็นลักษณะความคิดมนุษย์ในสังคมที่ยึดเหนี่ยวมั่นคงทางจิตใจ ความเชื่อมีบทบาทกำหนดสังคมด้วยส่งผลต่อระเบียบ กฎหมาย การศึกษา วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ความเชื่อเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเมื่อเกิดช่องว่างทางความคิดและปัญญาปฏิบัติ ความเชื่อก่อเกิดศรัทธา จริยธรรมและคุณธรรมในการดำรงชีพของมนุษย์

ในทางพุทธศาสนา พระพุทธองค์ทรงแสดงกาลามสูตรว่าด้วยหลักความเชื่อ 10 ประการ คือ

 • อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยฟังตามๆกันมา
 • อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยนับถือสืบๆกันมา
 • อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยเล่าลือ
 • อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยตำรา
 • อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยตรรกะ
 • อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยอนุมาน
 • อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยตรึกตรอง
 • อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยทฤษฎี
 • อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยรูปลักษณ์
 • อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยคือสมณะครู

 •         เมื่อใดสอบสวนจนว่าเหล่านั้นเป็นอกุศลหรือมีโทษ เมื่อนั้นพึงละเสีย พึงสอบสวนด้วยตนเองว่าเหล่านั้นเป็นกุศล เมื่อนั้นพึงถือปฏิบัติ พระสูตรนี้พระพุทธองค์มิได้ห้ามมิให้เชื่อ แต่ให้มีปัญญาประกอบความเชื่อ ความศรัทธา จริยธรรม และคุณธรรมในการใช้ชีวิต