หลักพระพุทธปรัชญา


        "ปรัชญา" หมายถึงกระบวนการของการสืบค้นเพื่อหาทางออกของปัญหาเชิงมโนทัศน์อย่างสำคัญยิ่งยวดต่อทิศทางชีวิต สำหรับพุทธปรัชญา ความจริงอันสูงสุด( Ultimate Reality) คือ "นิพพาน" ตามหลักภววิทยา(Ontology) คือ ปราศจากสภาวะหรือสูญญตา(Non State of Being) เป็นกฏธรรมชาติกระบวนการจัดระบบจิตให้บริสุทธิ์เกิดพลังงานอย่างมหาศาล อัลเบิร์ต ไอสไตน์ อธิบาย Law of Thermodynamic หลังตั้งคำถามว่าหากปราศจากสภาวะหรือสูญญตาแล้วพลังงานที่ไม่สูญหายนั้นอยู่ทีใด


        ทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์อธิบายพลังงานนี้ว่าพุทธานุภาพที่เกิดจากวิสุทธิจิตโลกุตตระขั้นสูงสุดพลังงานทั่วปรมาณูที่มีการพิสูจน์สัมผัสด้วยการนอบน้อมกุศลจิตรำลึก(Superior Order)


        ทางออกเชิงมโนทัศน์พุทธปรัชญาคือหลุดพ้น ทางพุทธศาสนาเรียกว่า ละ "สังโยชน์" หรือ "เครื่องผูกมัด" มีระบบจิตละสังโยชน์ในทางโลกุตระขั้นต้นจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดตามลำดับ คือ อารยบุคคลโสดาบัน อารยบุคคลสักทามี อารยบุคคลอนาคามี และอารยบุคคลอรหันต์