SmartMenus jQuery Website Menu - jQuery Plugin
 
 • มจร.ส่วนกลาง(วังน้อย)
 • สถาบันพิมลธรรม
 • ศูนย์บัณฑิตศึกษา
 • สรุปโครงการประจำปี
 • งานแผนและงบประมาณ
 • จดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษา
 • ประกันคุณภาพการศึกษา
 • รวมภาพกิจกรรม
 •  
   
 • ระบบสารสนเทศ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 • ระบบการเงินและบัญชี
 • ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
 • ระบบบัญชีอิเล็กโทรนิกส์
 • ระบบวารสารออนไลน์
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 •  
   
 • หมู่บ้านรักษาศีล ๕
 • สถาบันวิปัสนา
 • หอพุทธศิลป์
 •  
   
   
   
  เมษายน 2021
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30  
   
   


   
  ข่าวประกาศ : เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ๒๕๖๓

  ข่าวประกาศ : อัพเดท ศุกร์ 8 พฤศจิกายน 2562   เข้าชม : 3686
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ๒๕๖๓

  หลักสูตรที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตร, ปริญญาตรี, โท, เอก
   
  ระดับประกาศนียบัตร 1 หลักสูตร
  หลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
   
  ระดับ ปริญญาตรี เปิดสอน 3 คณะ 3 สาขาวิชา
  หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.)
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.)
  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ( ร.บ.)
   
  ระดับ ปริญญาโท เปิดสอน 3 คณะ 3 สาขาวิชา
  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.ม.)
  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ค.ม.)
  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม) (พธ.ม.)
   
  ระดับ ปริญญาเอก
  หลักสูตรพุทศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (พธ.ด.)
   
   
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : พระสาโรจน์ ธมฺมสโร โทร. 080-074-2144
  ผศ.ดร.ไพรัตน์ ฉิมหาด โทร.089-783-5504
  พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล,ผศ.ดร. โทร. 089-656-1846
  ผศ.ดร.ธีระพงษ์ สมเขาใหญ่ โทร.065-359-1798
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  เลขที่ 3/3 หมู่ 5 ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  Line : @mcj0727s

   
   
  ๑๑๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ โทร. ๐๗๕ – ๓๔๒๘๙๘ โทรสาร ๐๗๕ - ๓๔๕๘๖๒