SmartMenus jQuery Website Menu - jQuery Plugin
 
 • มจร.ส่วนกลาง(วังน้อย)
 • สถาบันพิมลธรรม
 • ศูนย์บัณฑิตศึกษา
 • สรุปโครงการประจำปี
 • งานแผนและงบประมาณ
 • จดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษา
 • ประกันคุณภาพการศึกษา
 • รวมภาพกิจกรรม
 •  
   
 • ระบบสารสนเทศ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 • ระบบการเงินและบัญชี
 • ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
 • ระบบบัญชีอิเล็กโทรนิกส์
 • ระบบวารสารออนไลน์
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 •  
   
 • หมู่บ้านรักษาศีล ๕
 • สถาบันวิปัสนา
 • หอพุทธศิลป์
 •  
   
   
   
  ตุลาคม 2020
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31
   
   


   
  ข่าวกิจกรรม : ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

  ข่าวกิจกรรม : อัพเดท พฤหัสบดี 30 พฤษภาคม 2562   เข้าชม : 449
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒
   
  ตามที่หลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้ประกาศรับสมัครพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และได้ทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  ๓ ธันวาคม  ๒๕๖๑- ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมานั้น
   
  บัดนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้ตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมหลักฐานต่างๆ ของผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ตามประกาศนี้ และกำหนดให้มาสอบในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. สอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ อาคารเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
   
  ประกาศ ณ วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒
   
  พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล
  (พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล,ผศ.ดร.)
  รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช
   
   
   
   

   
   
  ๑๑๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ โทร. ๐๗๕ – ๓๔๒๘๙๘ โทรสาร ๐๗๕ - ๓๔๕๘๖๒