SmartMenus jQuery Website Menu - jQuery Plugin
 
 • มจร.ส่วนกลาง(วังน้อย)
 • สถาบันพิมลธรรม
 • ศูนย์บัณฑิตศึกษา
 • สรุปโครงการประจำปี
 • งานแผนและงบประมาณ
 • จดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษา
 • ประกันคุณภาพการศึกษา
 • รวมภาพกิจกรรม
 •  
   
 • ระบบสารสนเทศ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 • ระบบการเงินและบัญชี
 • ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
 • ระบบบัญชีอิเล็กโทรนิกส์
 • ระบบวารสารออนไลน์
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 •  
   
 • หมู่บ้านรักษาศีล ๕
 • สถาบันวิปัสนา
 • หอพุทธศิลป์
 •  
   
   
   
  ตุลาคม 2020
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31
   
   


   
  ข่าวกิจกรรม : เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

  ข่าวกิจกรรม : อัพเดท จันทร์ 7 มกราคม 2562   เข้าชม : 1928
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

   - ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตร

  หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
  หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.)

   - ระดับปริญญาตรี
  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
   
  กรอกใบสมัคร Online ปริญญาตรี คลิกที่นี่... 

   - ระดับปริญญาโท
  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
  สาขาวิชาพุทธะบริหารการศึกษา
  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

  กรอกใบสมัคร Online ปริญญาโท คลิกที่นี่...

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  - เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือบุคคลทั่วไป (ชาย-หญิง)
  - สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
  - สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์
  - สำเร็จการศึกษา ปวช./ปวส.
  - ค่าสมัครพร้อมคู่มือชุดละ 300 บาท

  หลักฐานการสมัครระดับปริญญาตรีทุกสาขา/ทุกหลักสูตร
  1. สำเนาวุฒิการศึกษา/ปริญญาบัตร/ใบรับรองคะแนน จำนวน 1 ชุด
  2. สำเนาหนังสือสุทธิ จำนวน 1 ชุด
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
  4. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน 1 ชุด
  5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  6. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล จำนวน 1 ชุด

  การรับสมัคร
  รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

  รับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและจำนวนที่เข้าตึกสาระดับหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต
  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (บรรพชิต-คฤหัสถ์)
  สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (บรรพชิต-คฤหัสถ์)
  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (บรรพชิต-คฤหัสถ์)

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  - เป็นพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป
  - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง โดยได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 ยกเว้นผู้มีประสบการณ์ ทำงานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
  - จบเปรียญธรรม 9 ประโยคหรือบาลีศึกษา 9
  - ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตจากบัณฑิตวิทยาลัย

  ระยะเวลาในการศึกษา
  ใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี และไม่เกิน 5 ปี

  หลักฐานการสมัครทุกสาขา/ทุกหลักสูตร
  - สำเนาใบปริญญาบัตร/ใบรับรองคะแนนรายวิชา จำนวน 1 ชุด
  - สำเนาหนังสือสุทธิ (สำหรับบรรพชิต) จำนวน 1 ชุด
  - สำเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ (สำหรับคฤหัสถ์) จำนวน 1 ชุด
  - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
  - ใบสมัครที่กรอกรายละเอียด และติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ชุด
  - หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล จำนวน 1 ชุด

  การรับสมัคร
  รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

  ติดต่อสอบถาม/ซื้อใบสมัคร ได้ที่
  สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
  เลขที่ 3/3 หมู่ที่ 5 ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  โทรศัพท์ 075-342898, 0639788797, 089-6561846, 083-6416017
  โทรสาร 075-345762
  ระหว่างเวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น. ทุกวัน
   
  กรอกใบสมัคร Online ปริญญาตรี คลิกที่นี่... หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง
   
   
   
  กรอกใบสมัคร Online ปริญญาโท คลิกที่นี่... หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง
   
   
   

   
   
  ๑๑๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ โทร. ๐๗๕ – ๓๔๒๘๙๘ โทรสาร ๐๗๕ - ๓๔๕๘๖๒