SmartMenus jQuery Website Menu - jQuery Plugin
 
 • มจร.ส่วนกลาง(วังน้อย)
 • สถาบันพิมลธรรม
 • ศูนย์บัณฑิตศึกษา
 • สรุปโครงการประจำปี
 • งานแผนและงบประมาณ
 • จดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษา
 • ประกันคุณภาพการศึกษา
 • รวมภาพกิจกรรม
 •  
   
 • ระบบสารสนเทศ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 • ระบบการเงินและบัญชี
 • ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
 • ระบบบัญชีอิเล็กโทรนิกส์
 • ระบบวารสารออนไลน์
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 •  
   
 • หมู่บ้านรักษาศีล ๕
 • สถาบันวิปัสนา
 • หอพุทธศิลป์
 •  
   
   
   
  ตุลาคม 2020
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31
   
   


   
  ข่าวกิจกรรม : เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา2561

  ข่าวกิจกรรม : อัพเดท จันทร์ 8 มกราคม 2561   เข้าชม : 2741
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา2561

   

   

  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา2561

   - ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)

   - ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.)

   - ระดับปริญญาตรี

  • คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
  • คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
  • คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

   - ระดับปริญญาโท

  • สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
  • สาขาวิชาพุทธะบริหารการศึกษา
  • สาขาวิชาการพัฒนาสังคม


  คุณสมบัติของผู้สมัคร

  - เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือบุคคลทั่วไป (ชาย-หญิง)

  - สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า

  - สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์

  - สำเร็จการศึกษา ปวช./ปวส.

  - ค่าสมัครพร้อมคู่มือชุดละ 300 บาท


  หลักฐานการสมัครระดับปริญญาตรีทุกสาขา/ทุกหลักสูตร

  1. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ชุด

  2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด

  3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด

  4. สำเนาหนังสือสุทธิ จำนวน 2 ชุด

  5. สำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน 2 ชุด

  6. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป


  การรับสมัคร

  1. จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

  2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 1 มิถุนายน 2561

  3. สอบคัดเลือกข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30 น. ถึง 11:00 น. สอบข้อเขียน เวลา 13:00 น. ถึง 15:30 น. สอบสัมภาษณ์

  4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561

  5. ลงทะเบียนเรียนรายวิชานิสิตใหม่/เก่า ในระหว่าง วันที่ 11 - 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 น. ถึง 15:30 น.

  6. ปฐมนิเทศนิสิตใหม่/เก่าในวันที่ 16 มิถุนายน 2561

  7. นิสิตภาคพิเศษเปิดเรียนในวันที่ 17 มิถุนายน 2561

  8. นิสิตภาคปกติเปิดเรียนพร้อมกันทุกคณะในวันที่ 18 มิถุนายน 2561


  รับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและจำนวนที่เข้าตึกสาระดับหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต

  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (บรรพชิต-คฤหัสถ์)

  สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (บรรพชิต-คฤหัสถ์)

  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (บรรพชิต-คฤหัสถ์)


  คุณสมบัติของผู้สมัคร

  - เป็นพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป

  - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง โดยได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 ยกเว้นผู้มีประสบการณ์ ทำงานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

  - จบเปรียญธรรม 9 ประโยคหรือบาลีศึกษา 9

  - ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตจากบัณฑิตวิทยาลัย


  ระยะเวลาในการศึกษา

  ใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี และไม่เกิน 5 ปี


  หลักฐานการสมัครทุกสาขา/ทุกหลักสูตร

  - สำเนาใบปริญญาบัตร/ใบรับรองคะแนนรายวิชา จำนวน 1 ชุด

  - สำเนาหนังสือสุทธิ (สำหรับบรรพชิต) จำนวน 1 ชุด

  - สำเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ (สำหรับคฤหัสถ์) จำนวน 1 ชุด

  - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

  - ใบสมัครที่กรอกรายละเอียด และติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ชุด

  - หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล จำนวน 1 ชุด


  การจำหน่ายใบสมัคร

  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ติดต่อสอบถามซื้อใบสมัครได้ที่สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เลขที่ 3/3 หมู่ที่ 5 ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

  โทรศัพท์ 075-342898, 0639788797, 089-6561846, 083-6416017

  โทรสาร 075-345762

  ระหว่างเวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น. ทุกวัน

   

  กรอกใบสมัคร Online คลิกที่นี่... หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง

   

   


   
   
  ๑๑๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ โทร. ๐๗๕ – ๓๔๒๘๙๘ โทรสาร ๐๗๕ - ๓๔๕๘๖๒