SmartMenus jQuery Website Menu - jQuery Plugin
 
 • มจร.ส่วนกลาง(วังน้อย)
 • สถาบันพิมลธรรม
 • ศูนย์บัณฑิตศึกษา
 • สรุปโครงการประจำปี
 • งานแผนและงบประมาณ
 • จดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษา
 • ประกันคุณภาพการศึกษา
 • รวมภาพกิจกรรม
 •  
   
 • ระบบสารสนเทศ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 • ระบบการเงินและบัญชี
 • ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
 • ระบบบัญชีอิเล็กโทรนิกส์
 • ระบบวารสารออนไลน์
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 •  
   
 • หมู่บ้านรักษาศีล ๕
 • สถาบันวิปัสนา
 • หอพุทธศิลป์
 •  
   
   
   
  ตุลาคม 2020
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31
   
   


   
  ข่าวกิจกรรม : ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑๕ รายการ

  ข่าวกิจกรรม : อัพเดท ศุกร์ 17 พฤศจิกายน 2560   เข้าชม : 597
  ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑๕ รายการ

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน  ๑๕  รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๘๔,๒๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้
  ๑.      เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒๐ เครื่อง
  ๒.      โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้จำนวน  ๑๕  ชุด
  ๓.      โต๊ะบรรยายพร้อมเก้าอี้จำนวน  ๑๕  ชุด
  ๔.      ชุดรับแขกพร้อมอุปกรณ์จำนวน  ๒  ชุด
  ๕.      เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน  ๕  เครื่อง
  ๖.      เครื่องพิมพ์ Multifunctionชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี  จำนวน  ๑๕  เครื่อง
  ๗.      เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (ระดับXGA ไม่น้อยกว่า ๒๕๐๐ ANSI  LUMENS)จำนวน  ๑๐ เครื่อง
  ๘.      จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม  ๑๒๐ นิ้วจำนวน ๑๐ จอ
  ๙.      เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ(Visualizer)  จำนวน  ๕  เครื่อง
  ๑๐.  เครื่องสแกนเนอร์เอกสาร สำหรับเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ จำนวน  ๕  เครื่อง
  ๑๑.  เครื่องทำลายเอกสาร  แบบทำลายครั้งละ ๑๐ แผ่นจำนวน  ๒  เครื่อง
  ๑๒.  โต๊ะพับอเนกประสงค์  จำนวน  ๓๐  ชุด(โต๊ะ ๒ ตัว เก้าอี้ ๒ ตัว)
  ๑๓.  เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู  จำนวน  ๕ เครื่อง
  ๑๔.  เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑๔ เครื่อง
  ๑๕.โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ ๑๙๒๐*๑๐๘๐ พิกเซล ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน  ๕  เครื่อง
   
            ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
            ๑. มีความสามารถตามกฏหมาย
            ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
            ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
            ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
            ๕. ไม่เป็นบุคคลที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งรายชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครื่อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
            ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
            ๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
            ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
            ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
            ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง
            ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการป.ป.ช. กำหนด
            ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอไม่อยู่ในฐานะเป็นไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
            ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึง  ๑๖.๓๐ น.
            ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
            ผู้สนใจสามารดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mcunst.com หรือ www.gproucurememt.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕-๓๔๒๘๙๘ ในวันและเวลาราชการ
   
   

   


   
   
  ๑๑๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ โทร. ๐๗๕ – ๓๔๒๘๙๘ โทรสาร ๐๗๕ - ๓๔๕๘๖๒