SmartMenus jQuery Website Menu - jQuery Plugin
 
 • มจร.ส่วนกลาง(วังน้อย)
 • สถาบันพิมลธรรม
 • ศูนย์บัณฑิตศึกษา
 • สรุปโครงการประจำปี
 • งานแผนและงบประมาณ
 • จดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษา
 • ประกันคุณภาพการศึกษา
 • รวมภาพกิจกรรม
 •  
   
 • ระบบสารสนเทศ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 • ระบบการเงินและบัญชี
 • ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
 • ระบบบัญชีอิเล็กโทรนิกส์
 • ระบบวารสารออนไลน์
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 •  
   
 • หมู่บ้านรักษาศีล ๕
 • สถาบันวิปัสนา
 • หอพุทธศิลป์
 •  
   
   
   
  กรกฏาคม 2020
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31  
   
   


   
  ข่าวกิจกรรม : สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ติดตั้งพร้อมใช้งาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

  ข่าวกิจกรรม : อัพเดท เสาร์ 19 สิงหาคม 2560   เข้าชม : 463
  สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ติดตั้งพร้อมใช้งาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

  ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีความประสงค์ จะสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ติดตั้งพร้อมใช้งาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จานวน ๘ รายการ ราคากลาง ๕๑๕,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) 
  ผู้มีสิทธิเสนอราคา มีคุณสมบัติดังนี้ 
  ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 
  ๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ ของทางราชการ 
  ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 
  กาหนดยื่นซองสอบราคา ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๐๕ ห้องการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เลขที่ ๓/๓ ม.๕ ต.มะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
  กาหนดการเปิดซองสอบราคาและประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องสานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขนครศรีธรรมราช เลขที่ ๓/๓ ม.๕ ต.มะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการสอบราคา ได้ที่ ห้อง ๑๐๕ ห้องการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เลขที่ ๓/๓ ม.๕ ต.มะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น.– ๑๖.๐๐ น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕-๓๔๒๘๙๘ หรือเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ที่ www.mcunst.com
   
   

   
   
  ๑๑๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ โทร. ๐๗๕ – ๓๔๒๘๙๘ โทรสาร ๐๗๕ - ๓๔๕๘๖๒