SmartMenus jQuery Website Menu - jQuery Plugin
 
 • มจร.ส่วนกลาง(วังน้อย)
 • สถาบันพิมลธรรม
 • ศูนย์บัณฑิตศึกษา
 • สรุปโครงการประจำปี
 • งานแผนและงบประมาณ
 • จดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษา
 • ประกันคุณภาพการศึกษา
 • รวมภาพกิจกรรม
 •  
   
 • ระบบสารสนเทศ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 • ระบบการเงินและบัญชี
 • ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
 • ระบบบัญชีอิเล็กโทรนิกส์
 • ระบบวารสารออนไลน์
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 •  
   
 • หมู่บ้านรักษาศีล ๕
 • สถาบันวิปัสนา
 • หอพุทธศิลป์
 •  
   
   
   
  กรกฏาคม 2020
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31  
   
   


   
  ข่าวกิจกรรม : มจร.วิทยาเขตนครศรีธรรมราช รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

  ข่าวกิจกรรม : อัพเดท พุธ 26 กรกฏาคม 2560   เข้าชม : 693
  มจร.วิทยาเขตนครศรีธรรมราช รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

  24 กรกฎาคม ระดับหลักสูตรและระดับวิทยาเขต พระเทพปัญญาสุธี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมี พระธรรมวิมลโมลี เจ้าคณะภาค 16 และผู้อำนวยการห้องเรียนวิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมในพิธี 
  คณะผู้ตรวจประเมินภายใน
  1. พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ,ดร. ประธานกรรมการ
  2. พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ดร. กรรมการ
  3. พระมหานพดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก,ดร. กรรมการ
  4. พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล กรรมการ
  5. ผศ.เกรียงศักดิ์ พลอยแสง กรรมการ
  6. ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข กรรมการ
  7. ดร.บุญเลิศ โอฐสู กรรมการ
  8. ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง กรรมการและเลขานุการ
  ซึ่งจะทำการตรวจประเมินระหว่างวันที่ 24 - 27 กรกฎาคม 2560 และในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 จะมีการประชุมรับฟังสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด้วยวาจา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (อาคารศรีโสภณ)

   
   
  ๑๑๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ โทร. ๐๗๕ – ๓๔๒๘๙๘ โทรสาร ๐๗๕ - ๓๔๕๘๖๒