SmartMenus jQuery Website Menu - jQuery Plugin
 
 • มจร.ส่วนกลาง(วังน้อย)
 • สถาบันพิมลธรรม
 • ศูนย์บัณฑิตศึกษา
 • สรุปโครงการประจำปี
 • งานแผนและงบประมาณ
 • จดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษา
 • ประกันคุณภาพการศึกษา
 • รวมภาพกิจกรรม
 •  
   
 • ระบบสารสนเทศ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 • ระบบการเงินและบัญชี
 • ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
 • ระบบบัญชีอิเล็กโทรนิกส์
 • ระบบวารสารออนไลน์
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 •  
   
 • หมู่บ้านรักษาศีล ๕
 • สถาบันวิปัสนา
 • หอพุทธศิลป์
 •  
   
   
   
  กุมภาพันธ์ 2020
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
   
   


   
  ข่าวกิจกรรม : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์

  ข่าวกิจกรรม : อัพเดท พฤหัสบดี 29 มิถุนายน 2560   เข้าชม : 490
  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์

          สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์ สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 20 ปี ครั้งที่ 4 วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยมีพระเทพปัญญาสุธี รองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตนครศรีธรรมราช และพระราชปริยัติเวที เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมรับฟังการอภิปราย

         เวลา 8.00 น. พิธีเปิดการประชุมฯ โดย น.ส.ประนอม คงพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
         อภิปราย หัวข้อ "ทิศทางการพัฒนาประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และ แผนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ 20 ปี" ในภาคบ่าย อภิปราย นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 20 ปี และแบ่งกลุ่มเสนอข้อคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ
   
   

   
   
  ๑๑๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ โทร. ๐๗๕ – ๓๔๒๘๙๘ โทรสาร ๐๗๕ - ๓๔๕๘๖๒