SmartMenus jQuery Website Menu - jQuery Plugin
 
 • มจร.ส่วนกลาง(วังน้อย)
 • สถาบันพิมลธรรม
 • ศูนย์บัณฑิตศึกษา
 • สรุปโครงการประจำปี
 • งานแผนและงบประมาณ
 • จดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษา
 • ประกันคุณภาพการศึกษา
 • รวมภาพกิจกรรม
 •  
   
 • ระบบสารสนเทศ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 • ระบบการเงินและบัญชี
 • ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
 • ระบบบัญชีอิเล็กโทรนิกส์
 • ระบบวารสารออนไลน์
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 •  
   
 • หมู่บ้านรักษาศีล ๕
 • สถาบันวิปัสนา
 • หอพุทธศิลป์
 •  
   
   
   
  สิงหาคม 2019
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31
   
   


   
  บทความ : วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เปิดรับนักศึกษาใหม่

  บทความ : อัพเดท ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2560   เข้าชม : 2406
  วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เปิดรับนักศึกษาใหม่

  วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี-ระดับปริญญาโท
  รับพระภิกษุสามเณร และประชาชนทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
  ระดับปริญญาตรี คณะพุทธศาสตร์-สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
  คณะครุศาสตร์-สาขาวิชาสังคมศึกษา
  คณะสังคมศาสตร์-สาขาวิชารัฐศาสตร์
  ระดับปริญาโท
  คณะพุทธศาสตร์-สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
  คณะครุศาสตร์-สาขาวิชาบริหารการศึกษา
  เอกสารประกอบการสมัคร
  - สำเนาใบปริญญาบัตร/ใบรับรองคะแนนรายวิชา
  - สำเนาหนังสือสุทธิ(สำหรับบรรพชิต)จำนวน 1 ชุด
  - สำเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ(สำหรับคฤหัส) จำนวน 1 ชุด
  - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
  -ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดและติดรูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
  -หลักฐานอื่นๆ(ถ้ามี)เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล จำนวน ๑ ชุด
  การจำหน่ายใบสมัคร
     ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ติดต่อซื้อใบสมัครได้ที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  ชั้นที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (อาคารเรียนศรีโสภณ) เลขที่ ๓/๓ ม.๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร.๐๖๓-๙๗๘๘๗๙๗,๐๗๕-๓๔๒-๘๙๘
  ๐๗๕-๕๓๔-๕๖๒๐ Fax:๐๗๕-๓๔๕-๘๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ ทุกวัน ยกเว้นวันพระ
  ค่าธรรมเนียมการสมัคร
  -ค่าสมัครพร้อมคู่มือชุดละ ๕๐๐ บาท
  รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี
  ๑.คณะพุทธศาสตร์
  -สาขาวิชา พระพุทธศาสนา
  ๒.คณะครุศาสตร์(หลักสูตร ๕ ปี)
  - สาขาวิชา สังคมศึกษา
  ๓.คณะสังคมศาสตร์(หลักสูตร ๓ ปี)
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์
  ๔.โครงการพุทธศาสตร์บัณฑิตสำหรับพระสังฆาธิการฯ
  - หลักสูตร ๔ ปี
  ๕หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์
  - (ป.บส. หลักสูตร ๑ ปี)
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  -สำเร็จการศึกษาระดับ ม.๖ หรือเทียบเท่า
  -สำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๕ ประโยค
  - สำเร็จการศึกษา ปวช./ปวส.
  หลักฐานการสมัครทุกสาขา
  - สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน ๒ ชุด
  - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ ชุด
  - สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๒ ชุด
  - สำเนาหนังสือสุทธิ จำนวน ๒ ชุด
  - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑ นิ้วจำนวน ๒ รูป
  การรับสมัคร
  ๑.จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.
  ๒.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
  ๓.สอบคัดเลือกข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
  ๔.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น
  ๕.ลงทะเบียนนิสิตเก่า/ใหม่ วันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
  ๖.ปฐมนิเทศนิสิตเก่า/ใหม่ พร้อมกันทุกชั้นปี วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป
  ๗.เปิดเรียนพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป
  ๘.เปิดภาคเรียนภาคปกติ พร้อมกันทุกชั้นปี วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป
   
  การรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท
  สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและจำนวนที่รับเข้าศึกษา
  ระดับหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พธ.ม.)
  - สาขาวิชาพระพุทธศาสนา(บรรพชิต-คฤหัสถ์)
  - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(บรรพชิต-คฤหัสถ์)
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือสถานบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
  ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การทำงานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี
  - จบเปรียญธรรมเก้าประโยค หรือบาลีศึกษาเก้า
  - ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตจากบัณฑิตวิทยาลัย
  ระดับเวลาในการศึกษา
  -ใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปีและไม่เกิน ๕ ปี

   
   
  ๑๑๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ โทร. ๐๗๕ – ๓๔๒๘๙๘ โทรสาร ๐๗๕ - ๓๔๕๘๖๒