SmartMenus jQuery Website Menu - jQuery Plugin
 
 • มจร.ส่วนกลาง(วังน้อย)
 • สถาบันพิมลธรรม
 • ศูนย์บัณฑิตศึกษา
 • สรุปโครงการประจำปี
 • งานแผนและงบประมาณ
 • จดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษา
 • ประกันคุณภาพการศึกษา
 • รวมภาพกิจกรรม
 •  
   
 • ระบบสารสนเทศ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 • ระบบการเงินและบัญชี
 • ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
 • ระบบบัญชีอิเล็กโทรนิกส์
 • ระบบวารสารออนไลน์
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 •  
   
 • หมู่บ้านรักษาศีล ๕
 • สถาบันวิปัสนา
 • หอพุทธศิลป์
 •  
   
   
   
  มีนาคม 2021
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31      
   
   


  ข่าว ประชาสัมพันธ์สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
   
      

  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประกวด ราคาซื้อครุภัณฑ์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จ...
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุหลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน...
  ประกาศรายชื่อนิสิตระบบโควต้า ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
  ประกาศรายชื่อนิสิตระบบโควต้า ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓...
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ๒๕๖๓
  มจร. เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ...
  ประกาศบัณฑิตศึกษาเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ทั้ง ๓ สาขาวิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามบัญชีภาคผนวก แนบท้...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ทั้ง ๓ สาขาวิชา
  ตามที่ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้ประกาศกำหนดรับสมัครนิสิตใหม่ เพื่อเข้าศึก...
  ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
  ตามที่ มหาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการรับสมัครนิสิตพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป เพื่อ...
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญา...
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญา...
  อธิการบดี มจร มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัย พายุ "ปาบึก" นครศรีธรรมราช
  วันที่ 11 ม.ค. 2562 พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำผู้บริหารคณาจารย์จากส่วนกลาง ล...
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
  มจร. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 ...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
  ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการสมัครนิสิตเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักส...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ...
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา2561
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช #เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา2561 ...
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องสำนักงาน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องสำนักงา...
  ประชุมชี้แจงและทำสัญญาวิจัยประจำปีงบประมาณ 2560
  พระสุธีรัตนบัณฑิต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นประธานประชุมชี้แจงและทำสัญญาวิจัยประจำปีงบประมาณ 2560 แก่ส่วนงานใ...
  ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑๕ รายการ
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑๕ รายการ...
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(Terms of Reference: TOR)
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(Terms of Reference: TOR) ครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบฉุกเฉิน น้ำท่วม) มหาวิ...

  หน้า : 1 2 Next
   
   
  ๑๑๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ โทร. ๐๗๕ – ๓๔๒๘๙๘ โทรสาร ๐๗๕ - ๓๔๕๘๖๒