SmartMenus jQuery Website Menu - jQuery Plugin
 
 • มจร.ส่วนกลาง(วังน้อย)
 • สถาบันพิมลธรรม
 • ศูนย์บัณฑิตศึกษา
 • สรุปโครงการประจำปี
 • งานแผนและงบประมาณ
 • จดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษา
 • ประกันคุณภาพการศึกษา
 • รวมภาพกิจกรรม
 •  
   
 • ระบบสารสนเทศ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 • ระบบการเงินและบัญชี
 • ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
 • ระบบบัญชีอิเล็กโทรนิกส์
 • ระบบวารสารออนไลน์
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 •  
   
 • หมู่บ้านรักษาศีล ๕
 • สถาบันวิปัสนา
 • หอพุทธศิลป์
 •  
   
   
   
  พฤศจิกายน 2018
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30  
   
   


  ข่าว ประชาสัมพันธ์สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
   
      

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 ...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
  ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการสมัครนิสิตเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักส...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ...
  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา2561
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช #เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา2561 ...
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องสำนักงาน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องสำนักงา...
  ประชุมชี้แจงและทำสัญญาวิจัยประจำปีงบประมาณ 2560
  พระสุธีรัตนบัณฑิต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นประธานประชุมชี้แจงและทำสัญญาวิจัยประจำปีงบประมาณ 2560 แก่ส่วนงานใ...
  ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑๕ รายการ
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑๕ รายการ...
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(Terms of Reference: TOR)
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(Terms of Reference: TOR) ครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบฉุกเฉิน น้ำท่วม) มหาวิ...
  สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ติดตั้งพร้อมใช้งาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีความประสงค์ จะสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ติดตั...
  มจร.วิทยาเขตนครศรีธรรมราช รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับวิทยา...
  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์
  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์ สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 20 ปี ครั้งที่ 4 วันท...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึก...
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ...
  วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เปิดรับนักศึกษาใหม่
  วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี-ระดับปริญญาโท รับพระภิกษุสาม...

  หน้า : 1
   
   
  ๑๑๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ โทร. ๐๗๕ – ๓๔๒๘๙๘ โทรสาร ๐๗๕ - ๓๔๕๘๖๒