SmartMenus jQuery Website Menu - jQuery Plugin
 
 • มจร.ส่วนกลาง(วังน้อย)
 • สถาบันพิมลธรรม
 • ศูนย์บัณฑิตศึกษา
 • สรุปโครงการประจำปี
 • งานแผนและงบประมาณ
 • จดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษา
 • ประกันคุณภาพการศึกษา
 • รวมภาพกิจกรรม
 •  
   
 • ระบบสารสนเทศ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 • ระบบการเงินและบัญชี
 • ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
 • ระบบบัญชีอิเล็กโทรนิกส์
 • ระบบวารสารออนไลน์
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 •  
   
 • หมู่บ้านรักษาศีล ๕
 • สถาบันวิปัสนา
 • หอพุทธศิลป์
 •  
   
   
   
  มีนาคม 2021
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31      
   
   


  ประวัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
   

   ชื่อสถาบัน               

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

  ที่ตั้ง   

              ๑๑๔  หมู่ที่  ๗  ตำบลบางจาก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

  ๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๐๐๐

  โทร. ๐๗๕ ๓๔๒๘๙๘  โทรสาร  ๐๗๕ - ๓๔๕๘๖๒ 

  http:// mcunst.mcu.ac.th 
   ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย
              มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย ที่
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงสถาปนาขึ้น ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ โดยพระราชทานนามว่า มหาธาตุวิทยาลัย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๓๐ และได้เปิดดำเนินการศึกษาเมื่อวันที่  ๘  พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๓๒

              ต่อมาได้ทรงเปลี่ยนจากมหาธาตุวิทยาลัยเป็น มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน  พุทธศักราช ๒๔๓๙  แต่ยังคงจัดการศึกษาเฉพาะปริยัติธรรมแผนกบาลีเท่านั้น ยังมิได้ดำเนินการศึกษาในรูปแบบอุดมศึกษาหรือรูปแบบมหาวิทยาลัยตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

              เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พุทธศักราช  ๒๔๙๐  พระพิมลธรรม (ช้อย  ฐานทตฺตมหาเถร) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุสมัยนั้น พร้อมทั้งพระเถรานุเถระฝ่ายมหานิกาย จำนวน ๕๗ รูป ได้นัดประชุมพร้อมกันที่ตำหนักสมเด็จฯ
  วัดมหาธาตุ ปรึกษาหารือได้ข้อยุติที่จะเปิดการศึกษาในรูปแบบมหาวิทยาลัย เปิดรับผู้สนใจวิชาพระพุทธศาสนาพระปริยัติสัทธรรมชั้นสูง ภาษาต่างประเทศและวิทยาการบางอย่างอันเป็นอุปกรณ์แก่การค้นคว้าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

              พุทธศักราช  ๒๔๙๐  ประกาศใช้ระเบียบมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับพระภิกษุสามเณร ผู้สอบได้ตั้งแต่เปรียญธรรม ๔ ประโยคขึ้นไปเข้าศึกษา พระภิกษุสามเณรที่เข้าศึกษารุ่นแรกนี้มีจำนวน ๑๕๖ รูป เปิดการศึกษาเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๐ โดยจัดให้เรียนวิชาพื้นฐาน เรียกว่า การศึกษาระดับชั้นอบรมพื้นความรู้จนถึงชั้นเตรียมอุดมศึกษา เป็นเวลา ๔ ปี ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๙๐ – ๒๔๙๔  จากนั้นจึงให้เรียนต่อระดับปริญญาตรีในคณะพุทธศาสตร์ ซึ่งเปิดเป็นคณะแรก รับพระภิกษุสามเณรที่จบชั้นเตรียมอุดมศึกษานี้ และเป็นผู้สอบได้ตั้งแต่เปรียญธรรม ๕ ประโยคขึ้นไป จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาปีแรกในคณะพุทธศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๔๙๔ จำนวน ๑๖ รูป สำเร็จการศึกษา ในปี ๒๔๙๘ เป็นพุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นแรกจำนวน  ๖ รูป

  พุทธศักราช ๒๕๑๒ มหาเถรสมาคมออกคำสั่งเรื่อง  การศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ 

  พ.ศ.  ๒๕๑๒” จำนวน ๑๒ ข้อ สาระสำคัญของข้อ ๓ ระบุส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไว้ว่า ให้การศึกษาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ซึ่งดำเนินการอยู่แล้ว เป็นการศึกษาของคณะสงฆ์

  พุทธศักราช  ๒๕๒๗  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช องค์เอกอัครศาสนูปถัมภกรัชกาลปัจจุบัน โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทางพระพุทธศาสนา พ.ศ.  ๒๕๒๗ โดยมาตรา ๔ (๓) กำหนดไว้ว่า  “ให้ผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต
  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวิทยฐานะชั้นปริญญาตรี เรียกว่า  “พุทธศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อว่า  “พธ.บ
  .”

  พุทธศักราช  ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก รัชการปัจจุบัน โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล และเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๔ ตอนที่ ๕๑ ก ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๐

              มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  มีฐานะเป็นวิทยาเขตหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เดิมตั้งอยู่ ณ วัดแจ้งวรวิหาร ถนนราชดำเนิน  ตำบลท่าวัง  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีประวัติการก่อตั้งและพัฒนาการตามลำดับ ดังนี้

              พุทธศักราช ๒๕๑๓ คณะสงฆ์ในภาคใต้ได้ก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์ภาคทักษิณขึ้น โดยมี
  พระราชธรรมเวที
  (เรือง  วุฑฺฒิาโณ) เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน และมี
  พระมหาพร้อม  โกวิโท
  (ปัจจุบันเป็น  พระเทพปัญญาสุธี) เป็นผู้อำนวยการ

              วันที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘  สภาการศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้มีมติให้วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  เปิดดำเนินการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
  (ปริญญาตรี) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ..) เปิดการเรียนการสอนใน
  คณะพุทธศาสตร์  วิชาเอกศาสนา  เป็นครั้งแรก โดยมีพระเทพปัญญาสุธี (พร้อม  โกวิโท )
  เป็นรองอธิการบดี มีนิสิตรุ่นแรก จำนวน ๓๕ รูป และได้สำเร็จการศึกษาเป็นพุทธศาสตรบัณฑิต
  รุ่นแรกของวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  จำนวน  ๖  รูป

              พุทธศักราช ๒๕๔๐  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พุทธศักราช ๒๕๔๐  ซึ่งได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑๑๔ ตอนที่ ๕๑ ก. 
  ลงวันที่  ๑  ตุลาคม  พุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็นผลให้วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ได้รับการยกฐานะตามกฎหมายด้วยและเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นวิทยาเขตหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีที่ตั้งอยู่  ณ  วัดแจ้งวรวิหาร  ถนนราชดำเนิน  ตำบลท่าวัง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

              พุทธศักราช ๒๕๔๒  มีผู้บริจาคที่ดินบริเวณบ้านบางสะพาน  ตำบลบางจาก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน  ๓๙ ไร่เศษ  เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  แห่งใหม่ในปีปัจจุบัน (๒๕๕๘) มีที่ดินจำนวน ๔๑ ไร่ ๓ งาน

  พุทธศักราช ๒๕๔๓  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างอาคารเรียน  อาคารอำนวยการ  อาคารหอประชุมและระบบสาธารณูปโภคๆและเมื่อ พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ย้ายไปจัดการการเรียนการสอน ณ ที่ตั้งแห่งใหม่ บ้านบางสะพาน  ตำบลบางจาก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

   

   
   
  ๑๑๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ โทร. ๐๗๕ – ๓๔๒๘๙๘ โทรสาร ๐๗๕ - ๓๔๕๘๖๒