SmartMenus jQuery Website Menu - jQuery Plugin
 
 • มจร.ส่วนกลาง(วังน้อย)
 • สถาบันพิมลธรรม
 • ศูนย์บัณฑิตศึกษา
 • สรุปโครงการประจำปี
 • งานแผนและงบประมาณ
 • จดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษา
 • ประกันคุณภาพการศึกษา
 • รวมภาพกิจกรรม
 •  
   
 • ระบบสารสนเทศ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 • ระบบการเงินและบัญชี
 • ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
 • ระบบบัญชีอิเล็กโทรนิกส์
 • ระบบวารสารออนไลน์
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 •  
   
 • หมู่บ้านรักษาศีล ๕
 • สถาบันวิปัสนา
 • หอพุทธศิลป์
 •  
   
   
   
  พฤษภาคม 2021
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31          
   
   


  วิสัยทัศน์สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
  คณะกรรมการ สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

  นายกสมาคม
     
    นายธวัช ผลความดี  
  อุปนายกสมาคม
  นายภักดี เหมทานนท์ นายสุรินทร์ ไหมศรีกรด นายอรรจน์ สุวรรณนุรักษ์
       
  เลขานุการ
       
  นายจิรชัย เชาวลิต
  เลขานุการ
  นายสุภชัย นาคสุวรรณ์
  ผู้ช่วยเลขานุการ
  นายธีรศักดิ์ หนูรักษา
  ผู้ช่วยเลขานุการ
       
  เหรัญญิก
       
  นางราตรี ชูสุวรรณ
  เหรัญญิก
  นายกิติศักดิ์ อักษรทอง
  ผู้ช่วยเหรัญญิก

  นายเรืองฤทธิ์ คาคะวารี
  ผู้ช่วยเหรัญญิก

       
  ปฏิคม
       
   

  นางปิยรัตน์ จีนาพันธุ์
  ปฏิคม

    นางสาวอรดี เต็มรัตน์
  ผู้ช่วยปฎิคม
       
  นายทะเบียน
       
   
  นายสุทัศน์ เหมทานนท์
  นายทะเบียน
    นางภิญญดา ศิริรัตน์
  ผู้ช่วยนายทะเบียน
       
  ประชาสัมพันธ์
   
  นางอรอุมา เรืองสังข์
  ประชาสัมพันธ์

   

  นายกฤษฎา หนูคง
  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
       
  ฝ่ายจัดหารายได้
  นายนนทิวรรธน์ นนทภักดิ์
  ฝ่ายจัดหารายได้
  นายมนู หนูรอด
  ผู้ช่วยฝ่ายจัดหารายได้
  นายพงศ์พันธุ์ วิชชุไตรภพ
  ผู้ช่วยฝ่ายจัดหารายได้
       
  ฝ่ายวิชาการ
   
  นางกุสุมา ใจสบาย
  ฝ่ายวิชาการ
    นายพนธกร จรเสมอ
  ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
       
  ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
       
   
  นายโอสถ เหมทานนท์
  ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
    นายชัชนันท์ ยอดศรี
  ผู้ช่วยฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
       
  ฝ่ายยุทธศาสตร์แผนงาน
   
  นายปราโมทย์ สุวรรณแก้ว
  ฝ่ายยุทธศาสตร์แผนงาน
    นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ
  ผู้ช่วยฝ่ายยุทธศาสตร์แผนงาน
       
  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาโรงเรียน
       
     
    นายสุธรรม บุญติด
  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาโรงเรียน
   
       
  ฝ่ายเครือข่ายการศึกษา
       
   
  นายธีรศักดิ์ ศักดิ์ศรี
  ฝ่ายเครือข่ายการศึกษา
    นายสุวัฒณา แสงอุไร
  ผู้ช่วยฝ่ายเครือข่ายการศึกษา
       
  ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   
  นางสาวปัทมา จิตรศรีสวัสดิ์
  ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    นางสาวปานระพี แก้วภราดัย
  ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
       
  ฝ่ายต่างประเทศ
       
     
    นายสมชาย พันธรักษ์
  ฝ่ายต่างประเทศ
   
       
  ฝ่ายพัฒนาสังคม
       
  นายเอกวิทย์ ชุมพล
  ฝ่ายพัฒนาสังคม
  นางจรรยา มั่งมี
  ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาสังคม
  นายณัฐพงศ์ นาคดำ
  ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาสังคม
       
  ฝ่ายเบญจองค์กร
       
   
  นายไพรัช ศิริเลศ
  ฝ่ายเบญจองค์กร
    นายสัญญา พลจรัส
  ผู้ช่วยฝ่ายเบญจองค์กร
       
  ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์
     
    นางสาวอุษณีย์ แก้วเกิด
  ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์
   
       
  ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
       
   
  นายวีรพล ครุธามาศ
  ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
    นายอภิชาติ สุบรรณ
  ผู้ช่วยฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
       
  ฝ่ายสวัสดิการสมาชิก
       
   
  นายพีระ สุขสบาย
  ฝ่ายสวัสดิการสมาชิก
    นางสุพัตรา สุทธิเดช
  ผู้ช่วยฝ่ายสวัสดิการสมาชิก
   
  ๑๑๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ โทร. ๐๗๕ – ๓๔๒๘๙๘ โทรสาร ๐๗๕ - ๓๔๕๘๖๒