SmartMenus jQuery Website Menu - jQuery Plugin
 
 • มจร.ส่วนกลาง(วังน้อย)
 • สถาบันพิมลธรรม
 • ศูนย์บัณฑิตศึกษา
 • สรุปโครงการประจำปี
 • งานแผนและงบประมาณ
 • จดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษา
 • ประกันคุณภาพการศึกษา
 • รวมภาพกิจกรรม
 •  
   
 • ระบบสารสนเทศ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 • ระบบการเงินและบัญชี
 • ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
 • ระบบบัญชีอิเล็กโทรนิกส์
 • ระบบวารสารออนไลน์
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 •  
   
 • หมู่บ้านรักษาศีล ๕
 • สถาบันวิปัสนา
 • หอพุทธศิลป์
 •  
   
   
   
  กันยายน 2019
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30          
   
      
  ประกาศบัณฑิตศึกษาเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ทั้ง ๓ สาขาวิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามบัญชีภาคผนวก แนบท้ายประกาศนี้...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ทั้ง ๓ สาขาวิชา
  ตามที่ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้ประกาศกำหนดรับสมัครนิสิตใหม่ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต...
  ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
  ตามที่ มหาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการรับสมัครนิสิตพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจ...
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ...
   

   
  การตรวจประเมินภายใน ระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2560
  จำนวน 1 ภาพ
  โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนมุ่งพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ณ ฮารู ฮารา โอเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดนครศรธรรมราช
  จำนวน 55 ภาพ
  ประชุมคณะกรรมการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 2560
  จำนวน 10 ภาพ
  พิธีรับปริญญา มจร.วังน้อย อยุธยา
  จำนวน 5 ภาพ
  เวทีเสวนาแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในพระสงฆ์ มจร.ภาคใต้
  จำนวน 13 ภาพ
  โครงการแผนพัฒนา งบประมาณ แผนปฎิบัติการประจำ ประจำงบประมาณ ๒๕๖๐
  จำนวน 32 ภาพ
  โครงการกีฬาสัมพันธ์ มจร.นครศรีธรรมราช
  จำนวน 12 ภาพ
  โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนมุ่งพัฒนาทักษะการเรียนรู้
  จำนวน 6 ภาพ
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำตำราเพื่อยกระดับการเรียนรู้คุณภาพการศึกษาของนิสิต ครั้งที่ 2
  จำนวน 8 ภาพ
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำตำราเพื่อยกระดับการเรียนรู้คุณภาพการศึกษาของนิสิต
  จำนวน 5 ภาพ
   
     
  รายการเช้านี้ที่เมืองนคร 27 พฤศจิกายน 2560 "มหาจุฬาฯ พบประชาชน"
  รายการเช้านี้ที่เมืองนคร 27 พฤศจิกายน 2560 "มหาจุฬาฯ พบประชาชน"...
  รายการเช้านี้ที่เมืองนคร วันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2560
  รายการเช้านี้ที่เมืองนคร วันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 - 09.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์ NBT นครศรีธรรมราช...
  รายการเช้านี้ที่เมืองนครฯ 6 ก.พ.60 มหาจุฬาฯ พบประชาชน
  ช่วงเวลา 08.00-08.30น. มหาจุฬาฯ พบประชาชน ผู้ร่วมรายการ พระครูวินัยธรสุริยา สุริโย ผู้อำนวยการส่วนบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิท...
  กล่าวคำอาราธนา และคำถวายทาน ในพุทธศาสนพิธี
  กล่าวคำอาราธนา และคำถวายทาน ในพุทธศาสนพิธี...
   
  บทความวิจัย การมีส่วนร่วมเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทยของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทยของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธ...
  Buddhism and Education in Thai Society.
  The Role of Buddhism and Thai Society Historically speaking, Buddhism has made a deep impact upon Thai society in many respects. From as early as th...
  พุทธธรรม : พลังขับเคลื่อนสู่สังคมสันติสุข
  สังคมไทยถือได้ว่าเป็นสังคมแห่งสันติเมื่อเปรียบเทียบกับอีกหลายประเทศทั่วโลก แต่อาจมีบางช่วงเวลาที่ความขัดแย้งได้ปรากฏตัวขึ้นและมีแนวโน้มว่าจะกลับกลายเป...
  บทความ บริบทรัฐศาสตร์ ศาสตร์แห่งบูรณาการ
  รัฐศาสตร์ได้หยิบยืมองค์ความรู้มาจากศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ โดยนำองค์ความรู้จากศาสตร์เหล่านั้น มาบูรณาการเติมเต็มเข้ากับศาสตร์ของตนให้มีองค์ความรู้เป็นศา...
  ดาวน์โหลด เอกสารสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561...
  ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิสอบ ป. โท
  ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิสอบ ป. โท...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561...
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561...
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องสำนักงาน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องสำนักงาน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-biddin...
   
   
  ๑๑๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ โทร. ๐๗๕ – ๓๔๒๘๙๘ โทรสาร ๐๗๕ - ๓๔๕๘๖๒